Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Esta política de privacidade establece a forma en que se van xestionar os datos persoais que como persoa usuaria poida proporcionar a través deste sitio web do Concello de Ourense [www.ourense.gal]. Antes de seguir navegando é recomendable que a lea xa que é imprescindible a súa aceptación no caso de que introduza datos persoais a través deste web.

Nesta declaración de privacidade explicamos que datos persoais recompilamos neste sitio e como os utilizamos.

Advertir que os maiores de catorce anos poderán introducir os seus datos neste Web sen o consentimento previo dos seus pais ou titores. No caso dos menores de catorce anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

É preciso advertir que esta Política de Privacidade poderá variar en función de exixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella ás persoas usuarias que a visiten periodicamente.

O Concello de Ourense adecuou este sitio ás esixencias da Lei 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, en congruencia con Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das personas físicas (RGPD).

Responsable do tratamento dos seus datos persoais

 • Identidade do responsable: Concello de Ourense
 • NIF: P3205500F
 • Enderezo: Praza Maior nº1 Ourense
 • Tipo de entidade: Administración pública
 • Contacto Delegado de Protección de Datos: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.


Finalidade coa que tratamos os datos persoais

Os datos que se nos facilitan, así coma calquera outros xerados durante o desenrolo da relación coas persoas usuarias, os podemos tratar para distintas finalidades en función dos servizos municipais que sexan obxecto da prestación e , en todo caso, para manter o contacto e a comunicación con estas.

Entre as distintas situacións, destácanse as seguintes:

 • No formulario para realizar unha pregunta ao alcalde solicitamos os seguintes datos persoais: nome, DNI, correo electrónico e ademais anotamos o enderezo IP. Tamén informamos de que os datos facilitados a través deste formulario, estarán situados nos servidores do propio Concello e nos servidores de Arsys Internet, S.L. (Arsys) con domicilio social na rúa Chile nº 54, 26007 Logroño (A Rioxa) España, empresa que proporciona o servizo de correo ao Concello de Ourense. Ver política de privacidade de Arsys.

  A finalidade desta toma de datos é poder ofrecerlle unha ferramenta de comunicación co alcalde de Ourense e que este lle poida responder as súas inquedanzas.

  Ao facilitar esta información, vostede dá o consentimento para que sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada polo Concello de Ourense, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Existen outras finalidades polas que tratamos os seus datos persoais:

 • Para garantirmos o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a este web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiarmos e mellorarmos os servizos que ofrece este web.
 • Para xestionarmos as redes sociais onde o Concello de Ourense ten presenza. O tratamento dos datos das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais do Concello de Ourense, rexerase por este apartado e tamén por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente pola persoa usuaria. O Concello de Ourense tratará os seus datos coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informará a cidadanía dos servizos que se ofertan desde a administración local, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

En xeral, os datos persoais que se nos facilita os conservaremos para manter un historial de atención e xestionar os nosos servizos de forma eficiente, mentres a persoa usuaria non solicite a súa supresión. Incluso solicitada a supresión, se manterán bloqueados durante o tempo necesario, e limitando o seu tratamento, unicamente para algún destes supostos: cumprir coas obrigas legais/contractuais de calquera tipo a que esteamos sometidos e/ou durante os prazos legais previstos para a prescrición de calquera responsabilidade pola nosa parte e/ou o exercicio da defensa de reclamacións derivadas da relación mantida coa persoa usuaria. En outros casos, o prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais e lexislación vixente.

Lexitimación para o tratamento dos datos

A base xurídica que nos lexitima para o tratamento dos teus datos pode ser diversa: en uns casos pode ser o consentimento das persoas interesadas, en outros o cumprimento de unha obriga legal pola nosa parte, en outros o cumprimento polo Concello de unha misión realizada en interese público ou en exercicio de Poderes Públicos, en outros a protección de intereses vitais e en outros a execución dun contrato.

A aportación dos datos solicitados é obrigatoria por ser imprescindible para atender a súa petición e ofrecer os nosos servizos, se non os facilita, non poderemos levala a cabo ou ofrecelos. Cando o tratamento basease no consentimento, o mesmo entenderase outorgado de forma inequívoca, considerándose dita aportación un acto afirmativo claro pola súa parte, que manifesta dito consentimento.

Persoas destinatarias ás que se lles comunican os datos

Os datos persoais obtidos a través dos correos electrónicos propiedade do responsable do tratamento, formularios de contacto e resto de canles de recollida de información, non serán cedidos ou comunicados a terceiros, salvo nos supostos necesarios para o desenrolo, control e cumprimento da/as finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei.

Os seus dereitos ao facilitarnos os seus datos

Ten dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais que nos proporcione.
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos datos.
 • Solicitar a oposición a un tratamento.

Como persoa interesada poderá acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente o Concello os conservará para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Ourense, deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Coma interesado, ten dereito a recibir os datos persoais que nos teña facilitado nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • O tratamento estea baseado no consentimento.
 • Os datos teñan sido facilitados pola persoa interesada.
 • O tratamento se efectúe por medios automatizados.

Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.

As persoas interesadas tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnan infrinxe o Regulamento.

Poderá exercer os seus dereitos mediante unha solicitude realizada ante o Concello de Ourense, solicitude que poderá presentarse segundo as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro.

Segredo e seguridade dos datos

O Concello de Ourense comprométese no uso e tratamento dos datos persoais das persoas usuarias, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa súa finalidade, así como a dar cumprimento á súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

Este web inclúe un certificado SSL. Trátase dun protocolo de seguridade que fai que os seus datos viaxen de maneira íntegra e segura, é dicir, a transmisión dos datos entre un servidor e un usuario web, é totalmente cifrada e encriptada.

O Concello de Ourense non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.
Con respecto á confidencialidade do procesamento, o Concello de Ourense asegurará que calquera persoa que estea autorizada por esta administración para procesar os datos de carácter persoal (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obriga de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta o Concello, notificaralles ás persoas usuarias afectadas sen demoras indebidas e proporcionaralles información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal como se coñeza ou cando a persoa afectada o solicite razoadamente.

Exactitude e veracidade dos datos

Como persoa usuaria garante e responde, en calquera caso, da exactitude, vixencia e veracidade dos datos persoais facilitados, e comprométese a mantelos debidamente actualizados e aceptará proporcionar información completa e correcta.

Cambios na política de privacidade

O Concello de Ourense resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudencias

Rexistro de actividades de tratamento

Co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, Regulamento Xeral de Protección de Datos desaparece a obrigación de notificar a inscrición de ficheiros, tanto de responsables públicos ou privados, no Rexistro de Ficheiros da AEPD, ou rexistro da autoridade autonómica competente. O artigo 30.1 do RXPD establece que cada responsable e, no seu caso, o seu representante levarán un rexistro das actividades de tratamento efectuadas baixo a súa responsabilidade.